சிறு மற்றும் ஆரம்ப பங்கு முதலீட்டளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தினவர்த்தக குறிப்புகள் கொடுத்துள்ளேன் மிக எச்சரிக்கையாக பங்கு வர்த்தகம் செய்து பயனடையுங்கள்
Disclaimer
The Calls/chart patterns made herein are for informational purpose and are not recommendations to any person to buy or sell any securities. The below calls/chart patterns are based on the theory of technical analysis. The author does not accept any liability for the use of this column. Readers of this column those who buy or sell securities based on the information in this column are solely responsible for their actions. The author may have positions in any of the stocks mentioned in this column
.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் சந்தையின் போக்குகளை கற்பிக்கும் நோக்குடன் மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.. எனவே உங்கள் வர்த்தக முடிவுகளை நன்கு தீர ஆராய்ந்து எடுங்கள்

இணையத்தில் பணம் சம்பாதிக்க சில வழிகள்.

Wednesday, January 6, 2010

DERIVATIVE

BUY SCI FUTURES AT 157

BUY INFOSYS FUTURES AT 2602

CRANE SOFTWARE

The stock is trading very close to its yearly low of 26.25. Use this level as the major support and enter into it. Resistance at 30, if moves up it can test 33, 35 and more. (Use strict stop loss below 25)

OPTO CIRCUIT

Support at 232 and 227.90. Resistance at 240, above if moves one can expect further uptrend and it may test 244 and more. (Buy at declines)

SATYAM

Resistance at 108, if trades continuously, it can test 114.75 and 117. Support at 104.10 and 103. (Buy at only declines)

SCI

Minor resistance at 162, above if moves with volumes, it may test 164 and 168. Support at 157.25 and 155.90. (Buy at declines)

MERCATOR LINES

Support at 61.10 and 59.95. (Buy at declines) Resistance at 62.50, above it can test 63 and 66. (Buy at declines)

NIFTY

Nifty has resistance at 5293, 5301. If breaks, it has resistance at 5315, 5325 and 5335. Support at 5258, 5250, 5235, 5212 and 5200.

ShoutMix chat widget